Reggio Emilia

Gudevold barnehage har fra 2008 latt seg inspirere av Reggio Emilia filosofien.

Reggio Emilia er en by i Nord Italia. De har siden slutten av 1940 årene utviklet en
pedagogisk tenke- og væremåte overfor barn som er blitt internasjonalt anerkjent.
Det siste tiåret har interessen og engasjementet for denne filosofien vokst i mange
norske barnehager.
Grunnleggende tanker i denne pedagogiske filosofien er at barn lærer gjennom å
konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og
kompetente, nysgjerrige voksne. Man har en sterk tro på menneskets muligheter, en
dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn er født intelligente med
en sterk iboende drivkraft til å utforske verden. Filosofien formidler verdier som er
grunnleggende for demokratiet og samfunnsutviklingen.

Reggio Emilia filosofien har et rikt menneskesyn. Barnet er et aktivt, kompetent og
resurssterkt individ helt fra starten av, med egen lyst og kraft til å lære, vokse og
utvikle seg. I samspillet med andre og miljøet rundt tilegner de seg kunnskap,
holdninger og ferdigheter. Når barna jobber sammen med andre, kan de støtte og
hjelpe hverandre, samtidig som de får erfaring med andres måte å tenke på. Å
respektere forskjelligheter er en del av barnehagens verdigrunnlag.


Reggio Emilia filosofien er ikke et program eller metode som vi kan kopiere eller
overta – vi må tilpasse filosofien til Gudevold barnehage.